Welkom bij Pavama
Wie / wat is Pavama?
Contactgegevens
Contactformulier
Dakkoffer opslag
VERHUUR
Direct reserveren
Vakantieartikelen
Bagagewagens
Hapro dakkoffers
Thule dakdragers
Thule dakkoffers
Thule Fietsdragers
Thulesneeuwkettingen
Feestartikelen
Bierbank/biertafel
Biertap/ thuistap
Buffettalels
Geboorteborden
Glaswerk
Klapstoelen
Koelkast
Pagodetent 4x4 meter
Partytent 4x4 en 6x4
Feesttent 12x5
Prikkabelverlichting
Bolverlichting tent
Springkussen
Statafels
Statafelrokken
Soepketel
Terrasheater gas
Terrasheater 230v
Zweedse Fakkels
Bezorging
(Ver)huurvoorwaarden
VERKOOP
sponsoring
Gastenboek
Links


websitebezoeken
 

 

 

 

 

 

Huurvoorwaarden
 
Artikel 1:
1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende huur en verhuur van Pavama Verhuur te Arnhem  Pottenbakkersveste 27 6846BH Arnhem  tel:026-3830095
 
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door Pavama Verhuur uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

 

Artikel 2:
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Pavama Verhuur, of door ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder. Pavama Verhuur behoudt zich het recht geen huurovereenkomst zonder opgaaf van reden aan te gaan.
 
2. Bevestigingen per email worden beschouwd als schriftelijke bevestiging.
 
3. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en voor de huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst. Er wordt geen restitustie op het huurbedrag gegeven als het artikel later wordt afgehaald of eerder als de afgesproken termijn wordt ingeleverd.
 
4. Huurovereenkomsten kunnen verlengd worden met in achtneming van beschikbaarheid van het gehuurde artikel. Indien de huurder de overeenkomst wenst te verlengen dient dit minimaal 5 werkdagen voor de afloopdatum van de overeenkomst schriftelijk aan Pavama Verhuur te worden doorgegeven.
 
5. Pavama Verhuur behoudt zich te allen tijde het recht voor een verlenging van de huurovereenkomst te weigeren.

 

6. De minimale verhuurtermijn voor dakkoffers, dakdragers en sneeuwkettingen bedraagt de minimumtermijn van 1 week. De huurder mag het artikel tegen vergoeding van de weekhuur korter als een week huren.

  
Artikel 3: Annulering van gereserveerde artikelen:
1. Bij annulering door de huurder van een reeds door Pavama verhuur en huurder bevestigde huurovereenkomst voor aanvang van de huurperiode worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht.
 
2. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:**
- Annulering 1 dag voor aanvang huurperiode: 100% van de oorspronkelijke huursom
- Annulering 2-5 dagen voor aanvang huurperiode: 50% van de oorspronkelijke huursom 
- Annulering 6-10 dagen voor aanvang huurperiode: 25% van de oorspronkelijke huursom. 
- Annulering 10-14 dagen voor aanvang huurperiode: 10% van de oorspronkelijke huursom.

 

** In geval van annulering van een dakkoffer, dakdragers of een bagagewagen brengen wij u bij annulering vanaf 6 weken van te voren altijd 50% van de oorspronkelijke huursom in rekening.
Bij annulering 3 weken voor aanvang van de huurperiode 75% van de oorspronkelijke huursom.
Bij annulering vanaf een week voor aanvang bent u ons 100% van de oorspronkelijke huursom verschuldigd.
 
3. De administratiekosten in geval van annulering bedragen EUR 10,- per huurovereenkomst. 
 
Artikel 4: Afhalen/ Bezorgen van artikelen:
1. Het gehuurde kan bij Pavama verhuur worden afgehaald. Partijen kunnen afspreken dat Pavama verhuur indien mogelijk het gehuurde brengt en ophaalt op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag en ophaaldag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren. 
 
2. Voorzover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft Pavama verhuur het recht het gehuurde mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder. 
 
3. Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht Pavama Verhuur zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. De opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 
4. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

 

5. De hoogte van de bezorgkosten kunt u vinden op www.pavamaverhuur.nl/bezorging.

 

6. Op zondagen/ feestdagen en 's avonds na 20.00u berekenen wij u een toeslag van € 12,50 door bovenop de normale bezorgkosten.

 

Artkel 5:
1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken*. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd. (*Als de huurder onderzoek laat verrichten is dit op kosten van de huurder.)
 
2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.

 

Artikel 6:
1. De huurder dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de openingstijden van Pavama verhuur te retourneren aan Pavama verhuur. De huurperiode eindigt in dit geval nadat een medewerker van Pavama verhuur het gehuurde heeft gecontroleerd en er een borgretour op het huurcontract is getekend, maar nooit eerder dan de in de huurovereenkomst vermelde einddatum van de verhuurperiode. 
 
2. Indien partijen hebben afgesproken dat Pavama verhuur het gehuurde zal ophalen, dan is de huurder gehouden, Pavama verhuur gelegenheid te geven het gehuurde op te halen. De huurperiode eindigt in dit geval echter nooit eerder dan de in het huurcontract vermelde datum. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van Pavama verhuur is. 
 
3. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande leden, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door Pavama Verhuur, ongeacht het verdere recht van Pavama Verhuur op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde. 
 
4. De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de afgesproken tijd op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan Pavama Verhuur af te leveren. Deze persoon dient zich te legitimeren. Bij het niet of niet tijdig, dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q diefstal, en kosten voor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door Pavama Verhuur feitelijk in ontvangst is genomen. 
 
5. Indien het artikel door Pavama Verhuur wordt bezorgd en opgehaald, is de huurder verplicht het gehuurde goed weer in dezelfde verpakking aan te leveren als waarin het gehuurde goed is bezorgd. 
 
Artikel 7:
1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Pavama Verhuur in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan. 
 
2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door Pavama Verhuur gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan Pavama Verhuur wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Pavama Verhuur tot vordering van huurderving.
 
3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan Pavama Verhuur schriftelijk te worden medegedeeld.
 
4a. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde. 

4b. Als u hulp krijgt vanuit Pavama verhuur bij montage/ demontage van gehuurde artikelen geschied dit op eigen risico van de huurder. Eventuele schade is voor rekening van de huurder en niet verhaalbaar op Pavama Verhuur.
 
5. Huurder vrijwaart Pavama Verhuur volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. 
 
6. Het gehuurde is door Pavama Verhuur niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico's dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

 

Artikel 8:
1. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Pavama Verhuur te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van Pavama Verhuur tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving)of opschorting.
 
2. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.


Artikel 9:
1. Pavama Verhuur aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging of vernietiging van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
 
2. In afwijking van lid 1 aanvaardt Pavama Verhuur geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of onbevoegde derden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder.

 

Artikel 10:
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van zowel de huurpenningen, bezorg- montage- en rembourskosten als de waarborgsom vooraf dan wel bij aflevering van het gehuurde te geschieden. Betaling is mogelijk op de door Pavama verhuur op dat moment aangeboden betalingswijzen. 

Normaliter wordt er bij verhuur van dakdragers, dakkoffers en bagagewagens aan de huurder gevraagt om 50% van de huursom via de bank over te maken aan Pavama Verhuur. Na ontvangst is de reservering definitief, tenzij anders afgesproken met Pavama Verhuur.
 
2. Na terugkomst van het gehuurde zal de waarborgsom aan huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de verschuldigde (achterstallige) huurpenningen, schade en eventuele kosten. Terugbetaling van de waarborgsom geschiedt in geval het gehuurde wordt bezorgd en opgehaald door Pavama Verhuur door terugstorting van de waarborgsom op de door de huurder opgegeven bankrekening. Deze bepaling geldt als het gehuurde goed niet ter plekke door Pavama verhuur niet gecontroleerd kan worden op gebreken. Terugstorting geschiedt dan op de eerste werkdag na retournering van het gehuurde.
 
3. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de huurovereenkomst het bedrag van de verschuldigde huurpenningen de waarborg overtreft, is Pavama Verhuur gerechtigd om aanvulling van de waarborgsom te eisen.
 
4. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan Pavama Verhuur verschuldigd alle kosten welke Pavama Verhuur maakt tot inning van de aan Pavama Verhuur verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Pavama Verhuur om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Pavama Verhuur voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
 
5. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen EUR 200,00 zullen bedragen.

 

Artikel 11:
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Pavama Verhuur opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pavama Verhuur niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van Pavama Verhuur liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge watersnoden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

 

Artikel 12:
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
 
       

 

 Top
Pavama Verhuur & Verkoop Arnhem  |  info@pavama.nl